3 Beheer of regie

3.1 Deelnemers.
Stichting Wierde is een samenwerkingsverband van bewoners, ouders/ netwerk, stichtingsbestuur, beheerbestuur,in samenwerking met de zorgaanbieder en woningbouwcorporatie. Al deze partners bespreken, uitgaande van de vraag, hoe alle zaken rondom het woonzorg complex geregeld worden.
3.2 De verschillende fases.
1. oriëntatie en voorbereiding
2. planvorming en bouwvoorbereiding / bewoners aanmelding en selectie
3. bouwfase
4. inrichtingsfase
5. bewoningsfase
Tijdens alle fases vinden ouders en bewoners het van het grootste belang om invloed uit te oefenen en inspraak te hebben op het beheer van het woonzorgcomplex en om de regie ten aanzien van wonen, zorg en ondersteuning in eigen hand te hebben. In deze sterk vraaggestuurde benadering zit ook het unieke van dit project. Wij zijn er van overtuigd dat met deze benadering een woonzorgcomplex tot stand kan worden gebracht dat aansluit bij de wensen en de behoeften van de bewoners.
3.3 Afspraken.
3.3.1 Stichtingsbestuur.
Het stichtingsbestuur is verantwoordelijk voor toelating en plaatsing in het woonzorg complex.
Het stichtingsbestuur selecteert de zorgaanbieder.
Het stichtingsbestuur is in de eerste 4 fases verantwoordelijk voor de complete gang van zaken en vanaf de bewoningsfase werkt zij samen met het beheerbestuur. Vanwege een aantal vastgestelde protocollen, bijvoorbeeld het aannameprotocol, is het raadplegen van alleen het beheer-bestuur niet voldoende. Sommige besluiten dienen vooraf aan het stichtingsbestuur te worden voorgelegd. Het gaat hierbij om zaken betreffende:
•  mutatie van bewoner.
•  zorgfinanciering.
•  tevredenheid zorg (collectief, maar mocht er één bewoner overlast veroorzaken voor de rest van
de groep, dan ook individueel)
•  verandering in zorg (bijv. samenstelling team).
•  inspraak in klussen en “bouwaangelegenheden”.
•  wijkaangelegenheden.
3.3.2 Beheerbestuur.
Het beheerbestuur dat bij aanvang van de bewoningsfase gevormd wordt,  bestaat uit een afvaardiging van ouders, bewoners en zorgteam.
Het beheerbestuur zal van alles op de hoogte zijn/gehouden worden. Het zal o.a. besluiten nemen over het huishoudelijke reglement, de gezamenlijke ruimte, het invullen van de vacante woonruimte, de algemene gang van zaken, financiering huishoudpot, kascontrole. Kosten over vervanging en reparatie in de gemeenschappelijke ruimte zijn voor de stichting.
Naast het beheerbestuur zullen ook verschillende commissies opgericht worden bestaande uit ouders, bewoners en evt. andere belangstellenden  die zich met specifieke zaken kunnen bezighouden.
3.3.3  Ouders of zorgaanbieder.                                                                                                
Ouders willen graag de mogelijkheid hebben met hun kind grote aankopen te doen;  mee te gaan naar een dokters- en ziekenhuisbezoek; het regelen van zaken rond de persoonlijke financiële administratie. Zij willen echter niet verplicht zijn dit te doen. Met andere woorden, het mag en kan, maar het moet niet. Het is natuurlijk ook mogelijk dat in een individueel geval gekozen wordt voor een financiële bewindvoerder. Indien ouders en/of bewoner ervoor kiezen deze taken door het zorgteam uit te laten voeren, heeft het de voorkeur dat de persoonlijk begeleider dergelijke zaken met de bewoner uitvoert.
Ouders krijgen tevens de mogelijkheid om in een commissie te participeren. Het zal geen verplichting zijn. Wel is duidelijk dat van de ouders, in de ontwikkelfase maar ook in de realisatiefase en bewoningsfase, verwacht wordt dat zij op enigerlei wijze actief deelnemen aan het woonzorgcomplex. De totale opzet van dit woonzorg complex, gebaseerd op een initiatief van de betrokken ouders, veronderstelt participatie van de ouders, voor zover zij daartoe in staat zijn. Het is niet de bedoeling dat alleen maar wordt geconsumeerd.
3.3.4 Wonen en zorg.
Het woonzorgcomplex is eigendom van de woningbouwcorporatie die de woningen verhuurt aan de zorgaanbieder.
Als er gekozen wordt voor een andere zorgaanbieder (b.v. in verband met veranderde zorg/ondersteuningsbehoefte of ontevredenheid over aanbieder) blijven de bewoners in het gebouw wonen en zal de zorgaanbieder vertrekken. De nieuwe zorgaanbieder wordt dan automatisch de nieuwe huurder.
Dit houdt in dat de zorgaanbieder zich het gebouw niet kan toe-eigenen en dat bewoners blijvend in hun woning kunnen blijven wonen ook bij een gewijzigde behoefte aan zorg en ondersteuning, mits de zorgaanbieder de benodigde zorg behorend bij de verhoogde zorgindicatie kan bieden.
Ook als een bewoner, t.g.v. een terugval, tijdelijk wordt opgenomen in een psychiatrisch ziekenhuis, blijft hij recht houden op zijn appartement, zolang niet blijkt dat het vooruitzicht op een veilige terugkeer onmogelijk is.
3.3.5 Behandelaars.
In het woonzorgcomplex behouden bewoners in principe hun eigen behandelaars (psychiater, psychotherapeut, huisarts, tandarts, fysiotherapeut etc.).